Privacybeleid

Privacyreglement estaSI Trainingen

estaSI Trainingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. estaSI Trainingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als estaSI Trainingen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document of via het contactformulier op onze website.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers 

Persoonsgegevens van deelnemers of instellingen worden door estaSI Trainingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het door u zelf invullen van een aanmeldformulier op onze website om u in te schrijven voor een cursus/ of een vraag te stellen en/ of te beantwoorden.
 • Voor het maken van een deelnemerslijst en presentielijst.
 • Inplannen voor deelname aan een cursus 
 • Inplannen van incompany trainingen
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.
 • Administratieve doeleinden;
 • Doorvoeren van accreditatie punten na succesvol afronden van de cursus, bij de betreffende beroepsorganisaties
 • Verzenden van nieuwe cursusinformatie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het verlenen van trainingsdoeleinden 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan estaSI Trainingen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Registratienummer beroepsorganisatie
 • factuurgegevens

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
 • Verzorgen van inlogcodes voor de e-learning
 • Persoonsgegevens waartoe estaSI Training verplicht is als CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut
 • Gegevens voor het doorgeven van opleidingsresultaten aan accreditatie commissies van de betreffende beroepsorganisaties waar wij een verwerkers overeenkomst hebben. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijke situatie dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

estaSI Trainingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens estaSI Trainingen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij hanteren daarnaast een systeem van 2-staps authenticatie ter beveiliging van het EPD-systeem.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zullen er dan alles aan doen dit op te lossen. Komen wij er echter samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacyreglement aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om onze website regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

estaSI Trainingen 
Esther Fleurbaay
Julianalaan 44
3851 RD Ermelo
Tel: 06- 30130565