Sensorische Informatieverwerking voor paramedici

 

Sensorische Informatieverwerking is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen; anders gezegd tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. Onze zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar kunnen ze moeilijker informatie opnemen en verwerken. Het is dan moeilijk om iets te leren, te onthouden of de aandacht bij het ‘werk’ te houden. Een dysbalans hierin is er vaak de oorzaak van dat we problemen ondervinden, dat we niet meer kunnen handelen zoals we willen en het plezier verliezen in onze bezigheden.

Doel van de cursus

De cursus is bedoeld voor paramedici. Aan het einde van de cursus zijn cursisten in staat om de uitgangspunten van de Sensorische Informatieverwerking toe te passen in hun behandelingen en adviezen omtrent de verwerking van zintuigprikkels thuis, op school of op het werk. De nadruk ligt op de invloed van de verwerking van zintuigprikkels, op het doelgericht handelen en op de manier waarop de verwerking van zintuigprikkels te beïnvloeden is.

Voor wie

Cursus voor paramedici: ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten. Anders opgeleiden op minimaal HBO niveau worden uitsluitend in overleg toegelaten.

Er worden twee verschillende cursussen aangeboden:
1) een cursus gericht op de behandeling van kinderen (zonder een verstandelijke beperking).

2) een cursus gericht op de behandeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking

Het onderscheid tussen de cursussen komt vooral tot uiting bij het opstellen van de behandelprogramma’s, de gebruikte videofilms/dvd’s en het toepassen van de motorische observatie.

Inhoud
 • De normale ontwikkeling van Sensorische Informatieverwerking. De interactie tussen waarnemen en bewegen, het aanleren van motorische vaardigheden, het bewustwordingsproces, de verwerking van zintuiginformatie, de alertheid, de oog- hand coördinatie en spel en taal.
 • Iedere cursist zal zelf de werking van verschillende zintuigprikkels (en verstoringen daarop) ervaren door middel van diverse praktijkopdrachten
 • De abnormale ontwikkeling van Sensorische Informatieverwerking. De over- en ondergevoeligheid van het tactiele- en vestibulaire zintuigsysteem, en de gevolgen hiervan op de motoriek, de houdingsregulatie, het functioneren en de belevingswereld van het kind.  Er is aandacht voor de meest recente modellen over de verwerking van zintuigprikkels of sensory processing zoals die door Lucy Miller en Winnie Dunn zijn beschreven. Ook is er veel aandacht voor de theorie en recente publicaties van de Ayres Sensory Integration® van onder andere Schaaf et al. over de groeiende evidence van SI bij kinderen met autisme.
 • Onderzoek naar problemen in Sensorische Informatieverwerking. Het aanleren en interpreteren van een motorische observatie om problemen in de Sensorische Informatieverwerking op te sporen. Er wordt naast het observeren van spel- en ADL- activiteiten tevens gebruik gemaakt van diverse vragenlijsten en video analyse.
 • De Motorische Observatietest (MO) van Lynn Horowitz is een onderdeel van de cursus. Door een samenwerkingsverband  met Lynn Horowitz wordt gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen. Iedere cursist kan aan het einde van de cursus de MO volledig scoren, toepassen en onder andere op basis van deze uitkomsten een behandelplan opstellen.
 • Gebruik maken van de Data Driven Decision Making (DDDM; het klinisch redeneringsmodel van de ASI®) biedt de cursist een middel om de beperkingen en mogelijkheden van het kind in de sensorische informatieverwerking en daarmee zijn of haar participatieproblemen te begrijpen en om te zetten naar een passende interventie. Hierdoor wordt het kind in staat gesteld om de functionele vaardigheden vanuit de hulpvraag te ontwikkelen, die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan alledaagse activiteiten.
 • Behandeling van problemen in de Sensorische Informatieverwerking. Vanuit een theoretisch onderbouwing wordt met behulp van de onderzoekgegevens een behandelplan gemaakt. Interventies vinden enerzijds plaats door actieve, op het kind afgestemde senso- motorische activiteiten, gecontextualiseerd in een speelse, sensorisch rijke omgeving en geactiveerd door de relatie tussen het kind en de therapeut. Anderzijds bevat een interventie uitleg en advisering (sensorische dieet) naar de verschillende milieus waar het kind / cliënt  mee te maken heeft. Er wordt (indien nodig) gebruik gemaakt van alle zintuiglijke informatie kanalen zowel als ondersteuningsmiddel als in de therapie.
 • Het aanleren van de borsteldruktechniek, volgens de nieuwste inzichten. De borsteldruktechniek is een onderdeel van de therapie die kan worden ingezet bij zintuiglijke afweer.
 • Kennisnemen/ toepassen van het Motorprogramma: “How does your engine run” ( Williams/ Shellenberger )
 • Er wordt speciale aandacht besteed aan de invloed van Sensorische Informatieverwerking op de houdingsregulatie, de functie van de mond en het gebruik van de handen. Tevens is er aandacht voor de (mogelijke) invloed van Sensorische Informatieverwerking op specifieke problemen zoals tenen lopen, afkeer van bewegen, spraak- taalproblemen, eet/ voedingsproblemen en slaapproblemen.
 • Het opstellen van een behandelplan aan de hand van voorbeelden op video/dvd. Naast de behandelaspecten wordt er aandacht besteed aan de manier waarop de Sensorische Informatieverwerking kan worden beïnvloed tijdens het dagelijks functioneren en de invloed van de omgeving op de Sensorische Informatieverwerking.
Cursist 

Van de cursist wordt verwacht, dat hij of zij verschillende opdrachten uitvoert, zoals het observeren van een kind, schrijven van reflectieverslagen, het opstellen van behandelplannen en het maken van video’s/dvd. Er moet (samen met anderen) een presentatie worden gegeven van een onderzoek, een behandelplan (inclusief een sensorische dieet), advisering omgeving en een behandeling van een kind of een volwassene met Sensorische Informatieverwerking problemen. Hierin dient alle opgedane kennis tijdens de cursus verwerkt te worden.
Daarnaast is de cursist verplicht een aantal boeken te lezen. De literatuurlijst met daarop de verplichte boeken krijgt u na aanmelding toegestuurd. De kosten van de studieboeken zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. De totale studiebelasting is 138,5 uur, dat is 55 uur voor het bijwonen van de lessen en 83,5 uur voor het uitvoeren van de opdrachten.

Werkwijze

Naast de directe contact uren zal er zowel individueel als in kleine groepen gewerkt worden aan de verwerkingstaken en opdrachten gegeven tijdens de cursus. Om deze opdrachten en verwerkingstaken zo effectief mogelijk te laten verlopen wordt er tevens gebruik gemaakt van E-learning. Op deze wijze kunnen cursisten video materiaal delen en kunnen vragen gesteld worden aan de docenten.

Certificaat

Op de laatste cursusdag ontvangt de cursist een certificaat, waarop het aantal studie belastingsuren en of accreditatiepunten staat vermeld. Om het certificaat uitgereikt te krijgen moet men minstens 95 procent van de lessen hebben gevolgd. Tevens dient de cursist de twee verplichte video presentaties van een spelobservatie en van een observatie van een kind of volwassene met Sensorische Informatieverwerking problemen hebben uitgevoerd, inclusief het opstellen van een behandelplan. In blok 4 en 5 vindt de eindopdracht plaats waarbij men een video analyse moet maken en presenteren, waarin alle opgedane kennis van de cursus dient terug te komen. Indien men door omstandigheden niet in staat is een gedeelte van de cursus te volgen, wordt in overleg met de docenten gekeken naar alternatieven of compensatie mogelijkheden.

Naast het certificaat van estaSI Trainingen ontvangt de cursist tevens een certificaat voor de  MO (Motorische Observatietest.) Dit certificaat zal zowel door estaSI Trainingen als door S.I.S & R ondertekent worden, aangezien we een samenwerking hebben met Lynn Horowitz. Hiermee ben je gekwalificeerd en bevoegd om deze test uit te mogen voeren. Ook geeft dit certificaat recht op het gebruik van de bij de test behorende MO site. Het certificaat van de MO zal uitsluitend worden uitgereikt wanneer dit onderdeel volledig is gevolgd en afgerond.

Accreditatie

Voor ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten zijn er 129 accreditatie punten toegekend voor het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor Toegepast Psychologen is de cursus met 129 punten toegekend door KABIZ.  Voor fysiotherapeuten aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie zijn er 139 punten toegekend.

Praktische informatie
 • Tijdsduur: 10 dagen, bestaande uit 5 blokken van 2 dagen, verspreid over 5 maanden. De trainingen zijn van 09:30 tot 16:00 uur.
 • Trainers: Cor Reusen en Esther Fleurbaay
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 16
 • Plaats: Ermelo
 • Kosten: € 2.330,-. Hierbij zijn inbegrepen, certificering SI, certificering MO, e-learning, koffie, thee en een lunch.
Cursusdata

1) Een cursus gericht op de behandeling van kinderen (zonder een verstandelijke beperking);
– Najaar 2020: 24 en 25 september, 29 en 30 oktober, 26 en 27 november, 14 en 15 januari 2021, 28 en 29 januari 2021

2) Een cursus gericht op de behandeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking;
– Najaar 2020: 24 en 25 september, 29 en 30 oktober, 26 en 27 november, 14 en 15 januari 2021, 28 en 29 januari 2021.

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden voor één van de cursussen door middel van het inschrijfformulier. Hiervan krijgt u een inschrijfbevestiging. Bij afmelding tot zes weken voor aanvang van de cursus kan het cursusgeld worden geretourneerd. Daarna is het totale cursusgeld verschuldigd. Bij aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen vanaf de datum van de inschrijfbevestiging.

SI paramedici werkzaam met verstandelijk beperkten

 • Start datum najaar 2020: 24 september 2020

SI paramedici werkzaam met kinderen

 • Start datum najaar 2020: 24 september 2020