Masterclass – Casuïstiek SI bij kinderen

 

De docenten van estaSI trainingen krijgen geregeld het verzoek van SI therapeuten die in het verleden een cursus hebben gevolgd bij ons of bij een andere aanbieder, om mee te denken en te adviseren binnen vastgelopen of complexe casussen. Omdat de docenten ieder op zich bevlogen mensen zijn met een passie voor de SI en naast het geven van de cursussen dagelijks in de praktijk bezig zijn met cliënten met SI problematiek, werd tot nu toe indien haalbaar altijd hierop ingegaan. Echter omdat de vraag steeds groter werd en wij meer therapeuten de gelegenheid willen geven om bepaalde (evt. vastgelopen) complexe casussen uitgediept te krijgen hebben wij besloten een cursus Casuïstiek SI te gaan geven. Daarnaast is deze cursus tevens geschikt voor therapeuten die niet vastlopen of geen directe behoefte hebben om een casus te willen inbrengen, maar wel hun kennis binnen het uitwerken van een casus willen opfrissen en/ of verdiepen.

Er wordt gewerkt in kleinere groepen zodat er veel ruimte is voor discussie, vragen en diepgang binnen een behandelde casus.

Doel van de cursus

Deze 2 daagse cursus is bedoeld voor paramedici (SI therapeuten), werkzaam met kinderen, die voorheen de cursus Sensorische informatieverwerking voor paramedici (of een soortgelijke opleiding bij een andere opleidingsaanbieder) reeds hebben afgerond, maar kennis willen opfrissen of meer diepgang willen krijgen bij het uitwerken van een casus.

Aan het einde van de cursus zijn de cursisten meer in staat om hun (reeds bestaande en wederom opgefriste) kennis van de Sensorische Informatieverwerking toe te passen bij het observeren, analyseren en interpreteren van een kind en dit vervolgens te integreren binnen het eigen professioneel handelen bij het opstellen van een interventieplan en het geven van adviezen aan de omgeving van het kind.

Voor wie

Cursus voor paramedici (ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten) die al eerder (aantoonbaar) een cursus Sensorische Informatieverwerking voor paramedici (of een vergelijkbare opleiding bij een andere aanbieder) hebben gevolgd. Professionals anders opgeleid dan hiervoor genoemd, worden eventueel in overleg toegelaten.

Er wordt in deze cursus uitgegaan van een gevorderde kennis van de Sensorische Informatieverwerking.

Inhoud
  • Bij het bespreken van de (door cursisten) ingebrachte casussen wordt aan de hand van het methodisch handelingsplan het proces van screening, diagnosticeren, stellen van hypothesen/ doelen, behandelen/begeleiding/advisering uitgewerkt. Er wordt op een gevorderden niveau ingegaan op de (meeste up to date) theorie van de Sensorische Informatieverwerking passend bij de ingebrachte casussen. Beelden worden geobserveerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Deze kennis wordt gebruikt bij het opstellen van een interventieplan, waarbij er een actieve inbreng/ feedback van cursisten verwacht wordt ten aanzien van de besproken casussen. Hierbij kan gedacht worden aan het meenemen van sensorische aspecten passend binnen de eigen interventie en advisering/ coaching naar de omgeving van het kind.
Cursist 

Cursisten die deze cursus gaan volgen kunnen zelf bepalen of zij een casus willen inbrengen of willen deelnemen aan de cursus zonder een eigen ingebrachte casus. Om maximale rendement uit de cursus te kunnen halen, raden wij aan een eigen casus in te brengen, maar gaan we uit van max. 6 ingebrachte casussen door cursisten.

Van de cursist die een casus zelf inbrengt wordt verwacht, dat hij of zij videobeelden aanlevert en een presentatie geeft van het betreffende kind. In de presentatie wordt vermeld wat de hulpvraag van het kind/ omgeving is, welke sensorische mogelijkheden en beperkingen het kind heeft (nav. het eerder uitgevoerde therapeutisch onderzoek door de cursist) en welke interventies er al hebben plaatsgevonden. Onder begeleiding van de docent worden de cursisten meegenomen in het analyseren van de beelden en wordt de casus uitgebreid besproken aan de hand van een klinische redeneringsmodel. Bij het bespreken van de casussen wordt te allen tijde uitgegaan van een brede (niet alleen sensorische) kijk op het kind. Vervolgens wordt de nieuw verworven kennis meegenomen in de vertaalslag naar praktisch handelen van de professional. De cursist heeft hierdoor na de cursus meer handvatten om (indien het een vastgelopen casus betrof) het traject vanuit een brede (niet alleen sensorische) kijk, met het betreffende kind en alle betrokkenen voort te zetten.

Van de cursisten die geen casus zelf inbrengen wordt verwacht dat zij een actieve inbreng hebben in het meedenken in de ingebrachte casussen door andere cursisten en een actieve bijdrage leveren bij het gezamenlijk opstellen/ bijsturen van de interventieplannen en advisering van de omgeving van het kind.

De totale studiebelasting is 17 uur. Dit is 12 uur voor het bijwonen van de lessen. Er wordt 1 uur gerekend voor het lezen van recente literatuur voorafgaand aan de cursus. Daarnaast komt er voor de cursisten die een casus inbrengen +/- 4 uur bij voor het maken van videobeelden en het uitwerken van de presentatie. Bij het kopje opmerkingen op het inschrijfformulier op de website, kan men aangeven of men wil deelnemen met of zonder inbreng van een casus. De informatie over welke videobeelden en de wijze waarop ze aangeleverd dienen te worden, krijgt de betreffende cursist per mail toegestuurd na ontvangst van de inschrijving.

Certificaat

Op de laatste cursusdag ontvangt de cursist een certificaat, waarop het aantal studie belastinguren staat vermeld. Om het certificaat uitgereikt te krijgen moet men het volledige blok hebben gevolgd.

Accreditatie

Voor ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten zijn er 13,5 accreditatie punten toegekend voor het Kwaliteitsregister Paramedici.

Voor vaktherapeuten PMT, KPMT en Muziek zijn er 16 punten toegekend door RV.

Voor fysiotherapeuten aangesloten bij het KRF-NL, Keurmerk Fysiotherapie of Kwaliteitshuis Fysiotherapie zijn er 17 punten toegekend voor het vakinhoudelijk deel voor  algemeen, geriatrie én kinderfysiotherapeuten.

Voor Verpleegkundig Specialisten zijn er 12 punten toegekend door VSR.

Praktische informatie
  • Tijdsduur: 2 dagen, bestaande uit 1 blok van 2 dagen. De cursusdagen zijn van 09:30 tot 16:00 uur.
  • Trainer: Esther Fleurbaay
  • Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 12
  • Plaats: Ermelo
  • Investering: € 495,00 . Hierbij zijn inbegrepen: cursusmateriaal, certificering , koffie, thee en een lunch.
Cursusdata

De cursus Casuïstiek Kinderen met/zonder autisme en/ of (L)VB:

  • Najaar 2024: 3 en 4 oktober 2024
  • Najaar 2025: 2 en 3 oktober 2025

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden voor deze cursus door middel van het inschrijfformulier. Hiervan krijgt u een inschrijfbevestiging. Bij afmelding tot zes weken voor aanvang van de cursus kan het cursusgeld worden geretourneerd. Daarna is het totale cursusgeld verschuldigd. Bij aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen vanaf de datum van de inschrijfbevestiging.